Sønderbæk Vandværk A.M.B.A

 Forbrugeroplysning 2024

 

Takstblad for perioden fra 01.01.24 til 31.12.24

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Bidrag til hovedanlæg = kr. 12.000,00

Bidrag til forsyningsledning = anlægspris efter aftale med vandværket.

Vandværket leverer vandmåler og brønd, montering betales af den nye forbruger.

 

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. år. Kr. 1000,00

For lejligheder betales en fast afgift på kr. 1000,00

Forbrugsafgift:

Pr. kubikmeter vand kr. 5,50

For lukning og genåbning for vandet betales et gebyr på kr. 500,00

Ved for sen betaling af vandafgiften betales et gebyr på kr. 100,00

Gebyrer opkræves ved årsopgørelsen.

Desuden opkræves i ”grøn afgift” pr. kubikmeter vand kr. 6,37

Flyttegebyr 100 kr.

For bimålere betales et årligt gebyr på 80 kr.

Alle ovennævnte takster er ekskl. Moms.

 

 

Vandværket ligger Læstenvej 13 i Rejstrup Plantage. Vandværket, der er et A.M.B.A,(ejes og drives af forbrugerne)

blev stiftet 1906 af 26 forbrugere i Sønderbæk by med en vindmølle og en petroleumsmotor til at pumpe vandet op af en brønd,

der i 1920- erne lå bag ved Rejstrupvej 5-7.

Vandet blev pumpet op i en beholder, der lå oppe på marken på bakken bag skolen, hvorfra vandet fordeltes til forbrugerne .

I 1949 blev vandværket automatiseret, da det blev flyttet til en brønd bag smedjen. I 1972 blev der lavet vandværk på Plantagevej.

1989 blev det seneste moderne vandværk på Læstenvej 13 taget i brug, med 180 kubikmeter. Vandressurer og med automatisk skylning af filtre.

Vandværket kom lidt efter lidt til at forsyne hele Sønderheden ( landevejen) og i 1972 blev Vesterheden og i 1978 Rejstrup

optaget som medlemmer i Sønderbæk Vandværk A.M.B.A

Den 12 december 2005 blev der åbnet for vandet til Læsten, der nu køber vandet af Sønderbæk Vandværk A.M.B.A

I 2008 er der etableret en ekstra boring.


 

Vandværket har 123 forbrugere + Læsten , som er ca. af samme størrelse. I Alt oppumpes der nu ca. 60000 kubikmeter pr. år.

 

Kontrol af drikkevandet :

Vandet kontrolleres efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.

I bekendtgørelsen er beskrevet hvor ofte der skal tages prøver, og hvad der skal analyseres for.

Vandet bliver kontrolleret tre steder – i boringen, på vandværket og ved stikprøver hos den enkelte forbruger.

Vandet fra vandværket er af god kvalitet. Det indvindes fra tre boringer i 87 meters dybde.

Vandet er beskyttet af et 21 meter tykt lerlag. Og 40-50 meter blandet sandlag øverst.

 

Der er ikke målt overskridelser af kravene til vandkvalitet, og der er ikke fundet pesticider / sprøjtemidler eller lignende i vandet.

 

Analyseresultater.

Analysekommentar: Resultaterne overholder kvalitetskravene i drikkevand.

Kopi er tilsendt Randers kommune, der er tilsynsmyndighed, Region Midt og embedslægen

 

Stophaner. Det er målet at alle stophaner, med tiden skal udskiftes med målerbrønde.

 Hvis I skal have omlagt indkørsler eller lignende – kontakt venligst  bestyrelsen.

Vandanalyseresultater kan ses ved at trykke på nedenstående knap


Sønderbæk Vandværk_Ny vandindvindingstilladelse.pdf