Startside

 

Startside

   

       

 

Sønderbæk Vandværk I/S

 Forbrugeroplysning  2019

 

Takstblad for perioden fra 01.01.19 til 31.12.19

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Bidrag til hovedanlæg = kr. 12.000,00

Bidrag til forsyningsledning = anlægspris, efter aftale med værket

Vandværket leverer vandmåler og brønd, montering betales af den nye forbruger.

 

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. år. Kr. 800,00

For lejligheder betales en fast afgift på kr. 800,00 for den første lejlighed og kr. 530,00 for de efterfølgende

Forbrugsafgift:

Pr. kubikmeter vand  kr. 3,00

For lukning og genåbning for vandet betales et gebyr på kr. 500,00

Ved for sen betaling af vandafgiften eller for sen indsendelse af aflæsningskort betales et gebyr på kr. 100,00

Skal vandværket foretage aflæsningen, opkræves et gebyr på kr. 250

Gebyrer opkræves ved årsopgørelsen.

Desuden opkræves i ”grøn afgift” pr. kubikmeter vand kr. 6,37

Flyttegebyr 100 kr.

For bimålere betales et årligt gebyr på 80 kr.

Alle ovennævnte takster er ekskl.  Moms.

 

 

Vandværket ligger Læstenvej 13 i Rejstrup Plantage. Vandværket, der er et interessentskab,(ejes og drives af forbrugerne)

blev stiftet 1906 af 26 forbrugere i Sønderbæk by med en vindmølle og en petroleumsmotor til at pumpe vandet op af en brønd,

der i 1920- erne lå bag ved Rejstrupvej 5-7.

Vandet blev pumpet op i en beholder, der lå oppe på marken på bakken bag skolen, hvorfra vandet fordeltes til forbrugerne .

I 1949 blev vandværket automatiseret, da det blev flyttet til en brønd bag smedjen. I 1972 blev der lavet vandværk på Plantagevej.

1989 blev det seneste moderne vandværk på Læstenvej 13 taget i brug, med 180 kubikmeter. Vandressurer og med automatisk skylning af filtre.

Vandværket kom lidt efter lidt til at forsyne hele Sønderheden ( landevejen) og i 1972 blev Vesterheden og i 1978 Rejstrup

optaget som medlemmer i Sønderbæk Vandværk I/S

Den  12 december 2005 blev der åbnet for vandet til Læsten, der nu køber vandet af Sønderbæk Vandværk I/S.

I 2008 er der etableret en ekstra boring.

 


 

Vandværket har 127 forbrugere + Læsten , som er ca. af samme størrelse.  I Alt oppumpes der nu ca. 65000 kubikmeter pr. år.

 

Kontrol af drikkevandet :

Vandet kontrolleres efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.

I bekendtgørelsen er beskrevet hvor ofte der skal tages prøver, og hvad der skal analyseres for.

Vandet bliver kontrolleret tre steder – i boringen, på vandværket og ved stikprøver hos den enkelte forbruger.

Vandet fra vandværket er af god kvalitet. Det indvindes fra tre boringer i 87 meters dybde.

Vandet er beskyttet af et 21 meter tykt lerlag. Og 40-50 meter  blandet sandlag øverst.

 

Der er ikke målt overskridelser af kravene til vandkvalitet, og der er ikke fundet pesticider / sprøjtemidler eller lignende i vandet.

 

Analyseresultater.

                                                                            Pesticider
                                                     

Betegnelse
Målt 04.06.2018
Enhed
Tilladelig Værdi
Betegnelse
Målt 04.06.2018
Enhrd
Max.
Kimtal 37 gr.c.
<1
Pr. Ml.
5
Atrazin
<0,01
ug/l
0,01
Nitrit
0,0013
Mg/L
0,01
Bentazon
<0,01 ug/l 0,01
Nitrat
17
Mg/L 50
Dichlobenil
<0,01 ug/l 0,01
Clorid
39
Mg/L 250
Dichlorprop (2,4-DP)
<0,01 ug/l 0,01
Fluorid
0,14
Mg/L 1,5
Glyphosat
<0,01 ug/l 0,01
Sulfat
70
Mg/L 250
MCPA
<0,01 ug/l 0,01
Mangan
<0,002
Mg/L 0,02
Mechlorprop (MCPP)
<0,01 ug/l 0,01
Jern
<0,01
Mg/L 0,1
2,4-DCPP
<0,01 ug/l 0,01
Total-P
0,011
Mg/L 0,15
AMPA
<0,01 ug/l 0,01
Hårdhed (PH)
7,7

7-8,5
Simazin
<0,01 ug/l 0,01

  Klik på linket for at åbne vandprøven fra januar 2020

 

Analysekommentar: Resultaterne overholder kvalitetskravene i drikkevand.

Kopi er tilsendt Randers kommune, der er tilsynsmyndighed, Region Midt og embedslægen

 

Stophaner.  Det er målet at alle stophaner, med tiden skal udskiftes med målerbrønde.

 Hvis I skal have omlagt indkørsler eller lignende – kontakt venligst Niels Mikkelsen eller bestyrelsen.